กว่าจะสิ้นลมหายใจ William Faulkner

ISBN:

Published:

Paperback

255 pages


Description

กว่าจะสิ้นลมหายใจ  by  William Faulkner

กว่าจะสิ้นลมหายใจ by William Faulkner
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, RTF | 255 pages | ISBN: | 9.47 Mb

กวาจะสินลมหายใจ เปนผลงานทีโฟลคเนอรภาคภูมิใจในฐานะนวนิยายทีเขาใชเวลาเขียนเพียงหกสัปดาห โดยใชเวลาวางจากการทำงานกะกลางคืนวันละสิบสองชัวโมงในโรงงานไฟฟา และเขียนรวดเดียวจบโดยแทบไมแกไข สิงทีทำใหนักวิจารณชืนชมงานเขียนของโฟลคเนอรนัน ไมไดมีแคMoreกว่าจะสิ้นลมหายใจ เป็นผลงานที่โฟลคเนอร์ภาคภูมิใจในฐานะนวนิยายที่เขาใช้เวลาเขียนเพียงหกสัปดาห์ โดยใช้เวลาว่างจากการทำงานกะกลางคืนวันละสิบสองชั่วโมงในโรงงานไฟฟ้า และเขียนรวดเดียวจบโดยแทบไม่แก้ไข สิ่งที่ทำให้นักวิจารณ์ชื่นชมงานเขียนของโฟลคเนอร์นั้น ไม่ได้มีแค่เทคนิคการเขียนหรือการอ้างอิงบริบททางสังคมและประวัติศาสตร์ของคนอเมริกันทางตอนใต้ แต่เป็นสปิริตของมนุษย์ที่พยายามจะคงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีแห่งตนท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่คอยขัดขวางเราทุกวิถีทางEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "กว่าจะสิ้นลมหายใจ":


synergiaintencji.pl

©2014-2015 | DMCA | Contact us